ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถบบันทึกภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถบบันทึกภาพ*, -แถบบันทึกภาพ-

แถบบันทึกภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถบบันทึกภาพ (n.) magnetic picture-recording tape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถบบันทึกภาพ
Back to top