ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต้มคู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต้มคู*, -แต้มคู-

แต้มคู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต้มคู (n.) artifice See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต้มคู
Back to top