ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่ผู้เดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่ผู้เดียว*, -แต่ผู้เดียว-

แต่ผู้เดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่ผู้เดียว (adv.) exclusively Syn. เพียงผู้เดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
exclusive(เอคซฺคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งกีดกัน,แต่ผู้เดียว,ผูกขาด,เฉพาะตัว,อย่างเดียว, See also: exclusiveness n. ดูexclusive exclusivity n. ดูexclusive, Syn. restricted,
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงหนึ่งเท่านั้น,เท่านั้น,โดยเอกเทศ
English-Thai: Nontri Dictionary
exclusive(adj) พิเศษ,เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,ซึ่งผูกขาด,เว้นไว้แต่
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proprietorshipความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soleเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โสด, แยกอยู่คนเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"This is my sole passion, my child..."สิ่งนี้คือกิเลสแต่ผู้เดียวของฉัน, ลูกของฉัน... "...
Somethin' we was born with, somethin' that's ours and ours alone.สิ่งที่มันเกิดมากับเรา เป็นของเราแต่ผู้เดียว...
Isabella, I swear on my mother's grave, you are the only woman I ever loved.ผมสาบานต่อหลุมศพแม่ ว่ารักเธอแต่ผู้เดียว
Your life does not only belong to you, but to all people.ชีวิตไม่ได้เป็นของท่านแต่ผู้เดียว ยังเป็นของผู้คนทั้งหมดด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่ผู้เดียว
Back to top