ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่ต้นมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่ต้นมือ*, -แต่ต้นมือ-

แต่ต้นมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่ต้นมือ (adv.) from the beginning See also: from the initial stage, from the outset Syn. แต่เริ่มแรก Ops. เมื่อปลายมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่ต้นมือ
Back to top