ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แตรลำโพง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แตรลำโพง*, -แตรลำโพง-

แตรลำโพง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตรลำโพง (n.) trumpet See also: clarion Syn. แตรฝรั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แตรลำโพง
Back to top