ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แตกเมล็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แตกเมล็ด*, -แตกเมล็ด-

แตกเมล็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตกเมล็ด (v.) granulate See also: produce seed lower Syn. ออกดอกเป็นเมล็ด, ตกเมล็ด, ออกเมล็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แตกเมล็ด
Back to top