ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจจัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจจัน*, -แจจัน-

แจจัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจจัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจจัน
Back to top