ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แข้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แข้น*, -แข้น-

แข่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แข่น (v.) dry by heat See also: evaporate to dryness, be heated till dry, be viscid Syn. แข้น, แห้ง, งวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แข้น
Back to top