ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แก้ไขปัญหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แก้ไขปัญหา*, -แก้ไขปัญหา-

แก้ไขปัญหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้ไขปัญหา (v.) solve See also: remedy, fix Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
working-out(เวิร์ค'คิงเอาทฺ) n. การคำนวณ,การคิด,การกำหนด,การแก้ไขปัญหา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
technicianเจ้าหน้าที่เทคนิค, ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cure (vt.) แก้ไขปัญหา
cure (n.) การแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Olivia Pope fixes things.โอลิเวีย โป๊ป แก้ไขปัญหา นั่นคือสิ่งที่เธอทำ
To fix our problem?แก้ไขปัญหาของเธออย่างนั้นรึ?
Solve all our problems. -Work a few miracles.แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรา สร้างปาฏิหาริย์ 2-3 อย่าง
I'm trying to give them something they have never, ever had, not in hundreds of years of so-called immortality:แก้ไขปัญหาปริศนาทางการแพทย์ชิ้นนั้น ที่พวกคุณกำลังวุ่นวายกับมันเมื่อก่อนหน้านี้น่ะ แล้วหมอคนอื่นว่ายังไงบ้าง? มีใครได้ทำงานร่วมกับคุณอีกมั้ย?
Fix your little problem, and light this candleแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ คุณและแสงเทียนนี้!
Solve it and he'll open the door, like he said.แก้ไขปัญหาแล้วเขาก็จะเปิดประตูตามที่เขาพูด
We were behind-seven to six. We'd just started to move the ball, made a tackle.เราอยู่หลัง 7-6 เราเพียงแค่ต้องการที่จะย้ายลูกทำแก้ไขปัญหา
With your powers, you could solve so many problems.ด้วยอำนาจของท่าน ท่านแก้ไขปัญหาได้มากมาย
I have to resolve some problems before presenting my work.ฉันต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากงานของฉัน
I'm always there to clean up the mess.ฉันนี่แหละที่คอยแก้ไขปัญหา
I am jonesing. I could really use a good fix.ฉันกำลัง jonesing ผมสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ดี
All right, look, I'm gonna fix this once and for all.สิทธิทั้งหมดดูฉันจะ แก้ไขปัญหานี้และทุกครั้ง
Ladies with thinning hair or bald spots, G.L.H. solves the problem instantly.คุณผู้หญิงที่มีผมบาง หรือจุดหัวล้าน G.L.H. สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที
I feel that I can actually make a contributions to this these people were frustrated because they felt that they had no nothing to do.ผมรู้สึกว่าผมช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ ส่วนพวกเขาอึดอัดใจ เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลย
It's in fact the solution to a lot of these problems.อันที่จริง มันเป็นหนทางแก้ไขปัญหามากมาย
I do not have all the answers to this but we are prepared to work with you with society with NGOs with governments to address it.แต่เราพร้อมที่จะทำงานกับคุณ กับสังคม กับเอ็นจีโอ กับรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา
There's many many ways to address issues of corporate power.มีวิธีการมากมายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับอำนาจของบรรษัท แต่ถึงที่สุดแล้ว
I couldn't fix the whole world. I knew that.ผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งโลกได้ เรื่องนั้นผมรู้
He vacuums a lot, and he solves murders.เขารักความสะอาดมาก แล้วเขายังแก้ไขปัญหาคดีฆาตกรรมได้ด้วย
Who are willing to dedicate and sacrifice themselves.คนที่ใจกล้า พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์ แก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์
I get fluid built up in my engine block, but Doc said he's gonna fix it.ฉันได้รับของเหลวสร้างขึ้น ในเครื่องยนต์บล็อกของฉัน แต่หมอบอกว่าเขาจะแก้ไขได้ เขาสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะไร
...unless you fix the biggest damn crisis in the history of this country.... เว้นแต่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาสุดโหด ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้
And we are still, by far, the worst contributor to the problem.แต่จนถึงขณะนี้ พวกเรายังคง เป็นพวกที่แย่ที่สุดในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
So now we have to use our political processes in our democracy, and then decide to act together to solve those problems.ถึงตอนนี้เราต้องใช้กระบวนการทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของเรา ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
I always thought Harry's code was on-The-Spot creative problem-Solving,ผมคิดเสมอว่ากฎของแฮรี่ ไม่เป็นที่จับตา สร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา
We've been dealing with a lot of emotional issues.เรากำลังแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ของเธออยู่
AND MY JOB IS TO FIND OUT WHAT'S CAUSING THOSE PROBLEMS,งานชั้นคือหาปัญหาให้พบและแก้ไขปัญหานั้นน่ะ
I'm gonna try to put out some fire that your lieutenant started.ผมต้องไปแก้ไขปัญหาบางอย่าง ปัญหาที่ร้อยโทของคุณเป็นคนก่อ
If we don't get onto the case quickly the police will have nabbed these robbers, and God knows what will happen to our photographs.ถ้าเราไม่เริ่มแก้ไขปัญหาให้เร็ว ตำรวจก็จะไปจับตัวคนร้ายพวกนี้ และพระเจ้าก็คงรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปถ่าย
I prefer to fix things myself.ฉันชอบที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวฉันเอง
I said it was our duty to stay here and fix our problems... that it's illegal to venture out into the Unknown.ฉันว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอยู่ที่นี่ และแก้ไขปัญหาของเราเอง.. สิ่งนั้นผิดกฏที่จะหนีออกไปในที่ที่ไม่รู้จัก
You need to fix this.นายต้องแก้ไขปัญหานี้
I didn't know if leaving would cure or kill this thing that we created.ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไง หรือทำลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา
We wanna fix this, Ope.เราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ โอปี้
Solving tomorrow's problems... today.การแก้ไขปัญหาของพรุ่งนี้ วันนี้
The solution lies in a force greater than you or I can understandการแก้ไขปัญหานี้มีมากมายเกินข้าและเจ้าจะเข้าใจได้
The final month before the big day is a litmus test for couples... of how they work together, solve problems, communicate.ว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหากัน สื่อสารกันยังไง
You can't fix that. No one can.คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ ไม่มีใครสามารถ
People who I believe can fix my charges permanently.คนที่ผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของฉันอย่างถาวร
And I wish the Colonel would give the word so that we can go in there and properly resolve the situation.และหวังว่าผู้พันยังค์จะรับปาก ที่ให้เราสามารถเข้าไปในนั้นได้ และอาจจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แก้ไขปัญหา
Back to top