ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอื้อมอาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอื้อมอาจ*, -เอื้อมอาจ-

เอื้อมอาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอื้อมอาจ (v.) be impudent See also: be presumptuous, be impertinent, be rampant Syn. อาจเอื้อม, บังอาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอื้อมอาจ
Back to top