ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาใจจดจ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาใจจดจ่อ*, -เอาใจจดจ่อ-

เอาใจจดจ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาใจจดจ่อ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, สนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arsed (sl.) เอาใจจดจ่อ See also: ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาใจจดจ่อ
Back to top