ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาแต่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาแต่ได้*, -เอาแต่ได้-

เอาแต่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาแต่ได้ (v.) just pursue private ends See also: care only one´s own interests, think only of one´s own gain, be selfish and inconsiderate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว
Wanting so much without making any sacrifices.จะเอาแต่ได้ โดยไม่ยอมเสียอะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาแต่ได้
Back to top