ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอารัดเอาเปรียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอารัดเอาเปรียบ*, -เอารัดเอาเปรียบ-

เอารัดเอาเปรียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอารัดเอาเปรียบ (v.) take advantage of See also: exploit Syn. เอาเปรียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do not enjoy being taken advantage of.ฉันไม่นิยมการถูกเอารัดเอาเปรียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอารัดเอาเปรียบ
Back to top