ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอากำไร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอากำไร*, -เอากำไร-

เอากำไร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอากำไร (v.) take the profits Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร
English-Thai: HOPE Dictionary
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ
We take Buy Mores' profits, put them into Carmichael Industries until both companies can make money.เราจะเอากำไรจากบายมอร์ มาใส่ใน/ บริษัทคาร์ไมเคิล จนกว่าทั้งสองบริษัทจะหาเงินเองได้
You simpering son of a po-faced profiteer!\ คุณหัวเราะอย่างแหย ๆ ลูกชายของคนขูดเอากำไรเกินควรใบสั่ง โกง!
You told me yourself that Muirfield made beasts for profit.นายเป็นคนบอกฉันด้วยตัวนายเอง ว่าพวกมัวร์ฟิลด์น่ะสร้างบีสต์ขึ้นมาเพื่อขายเอากำไร
And, usually, life takes more than it gives. But not today.ปกติชีวิตเอากำไรจากเรา แต่วันนี้ไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอากำไร
Back to top