ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นแก่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นแก่ได้*, -เห็นแก่ได้-

เห็นแก่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นแก่ได้ (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน
She was just another girl, that she was just another trashy little girl.ว่าเธอก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เห็นแก่ได้
Like why the most selfish man in the world would end up paying for a girls' cross-country team.เหมือนกับคนเห็นแก่ได้ ในโลกนี้... ..ก็ต้องลงเอยด้วยการ จ่ายเงินช่วยชมรมวิ่ง
And you should have gone to jail, you miserable sleazebag.นายมันน่าจะไปติดคุกซะ ไอ้พวกเห็นแก่ได้
I'm not sure that I'm a sleazebag.ผมไม่แน่ใจ.. ว่าผมเป็นพวกเห็นแก่ได้นะ
All of y'all ratchet.ไม่ค่อยเห็นแก่ได้กันเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นแก่ได้
Back to top