ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นสมควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นสมควร*, -เห็นสมควร-

เห็นสมควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
English-Thai: HOPE Dictionary
permissive(เพอมิส'ซิฟว) adj. ซึ่งอนุญาต,ซึ่งอนุมัติ,ซึ่งยินยอม,ตามใจ,ตามแต่เห็นสมควร, See also: permissiveness n., Syn. tolerant,lenient,lax
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mere motion; ex mero motu (L.)การกระทำตามที่ศาลเห็นสมควร, การกระทำที่ตนเองริเริ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's have whatever you think that Mrs. De Winter would have ordered.งั้นก็เอาตามที่คุณนายเดอ วินเทอร์ คงจะเห็นสมควรเถอะค่ะ
Yep. Might just be some crackpot but I figured I should call you anyway.ครับท่าน ไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าหรือป่าว แต่ผมก็เห็นสมควรว่าต้องเรียนให้ท่านทราบ
I find it incumbent that you see the inside of a prison cell, Mr. Scofield.ศาลจึงเห็นสมควรจะมอบโทษจำคุกให้คุณ คุณสโกฟิลด์
But we dismissed it as a coincidence.แต่เราจะอนุญาติให้ออกไปหากเห็นสมควร
At least until we both decide it's a good idea.จนกว่าเราจะเห็นสมควรที่จะมีลูกกันอีก
You may now decide and proceed as you wish.ท่านไปจัดการ ตามที่เห็นสมควรเถิด
May the gods see it fucking so.ก็ขอให้พระเจ้าเห็นสมควรด้วย
So you said what you had to.ก็บอกไปอย่างที่คุณเห็นสมควร
He's my son. I'll deal with him as I see fit.เขาเป็นลูกฉัน ฉันจะจัดการกับเขาตามที่เห็นสมควร
I'll deal with him as I see fit.ฉันจะจักการกับเขาตามที่เห็นสมควร
Not that I'm pushing for it.ผมก็เห็นสมควรด้วยคร้าบ
We'll hit them on our terms.เราจะโจมตี เมื่อเห็นสมควร
No, I used the force necessary to defend myself.ไม่ ฉันแค่ป้องกันตัวไปตามที่เห็นสมควร
Remain in the miracle mile. Engage at your discretion.รักษาแนวชายฝั่งเอาไว้ ต่อสู้เมื่อเห็นสมควร
A sentence for which he seemed legitimately grateful.การจำคุกที่ เขาเห็นสมควรตามกฏหมาย
Do what you must.ทำตามที่เห็นสมควรเถอะ
Just handle it how you need to, okay?ทำไปตามที่เห็นสมควรแล้วกัน
May the Father give them such justice as they deserve.ขอให้เทพบิดรมอบความยุติธรรม qo hä · ţeᵽbídrmobxvamyútíťrrm ตามเห็นสมควร tam hé n smxvr
I'll conduct myself as I see fit.ผมจะควบคุมตัวเอง ตามที่ผมเห็นสมควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นสมควร
Back to top