ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหาทะเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหาทะเล*, -เหาทะเล-

เหาทะเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหาทะเล (n.) Echeneidae Syn. ปลาติด, เหา, เหาฉลาม
เหาทะเล (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาฉลาม, ติด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหาทะเล
Back to top