ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหาฉลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหาฉลาม*, -เหาฉลาม-

เหาฉลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหาฉลาม (n.) Echeneidae Syn. ปลาติด, เหา, เหาทะเล
เหาฉลาม (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาทะเล, ติด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not wading into the shark-infested waters of 11th grade.คุณไม่ใช่ก้อนกรวดที่ติดอยู่กับพวกเหาฉลาม ของเกรดที่11

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหาฉลาม
Back to top