ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหล้าไวน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหล้าไวน์*, -เหล้าไวน์-

เหล้าไวน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหล้าไวน์ (n.) wine Syn. ไวน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wine (n.) เหล้าไวน์ See also: ไวน์, เหล้าองุ่น
Marsala (n.) เหล้าไวน์รสหวานจากซิซิลี
must (n.) เหล้าไวน์ใหม่ See also: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ
demijohn (n.) ขวดเหล้าไวน์ขนาดใหญ่มีความจุ1.5ลิตร Syn. wine bottle
magnum (n.) ขวดเหล้าไวน์ขนาดใหญ่มีความจุ1.5ลิตร Syn. wine bottle, demijohn
wine bottle (n.) ขวดเหล้าไวน์ขนาดใหญ่มีความจุ1.5ลิตร Syn. demijohn
wine cellar (n.) ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่นหรือเหล้าไวน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That Night Train's a mean wine.รถไฟกลางคืนนั้นมีเหล้าไวน์ที่แรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหล้าไวน์
Back to top