ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือสติกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือสติกำลัง*, -เหลือสติกำลัง-

เหลือสติกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือสติกำลัง (adv.) beyond one´s capacity See also: beyond one´s strength Syn. เกินกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือสติกำลัง
Back to top