ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือบตาดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือบตาดู*, -เหลือบตาดู-

เหลือบตาดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือบตาดู (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ
เหลือบตาดู (v.) glance See also: look sideways, look from the corner of the eye Syn. ชายตาดู, มองหางตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือบตาดู
Back to top