ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือคณานับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือคณานับ*, -เหลือคณานับ-

เหลือคณานับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือคณานับ (adv.) immeasurably Syn. เปี่ยมล้น, ล้นเหลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
incomputable(อินคัมพิว' ทะเบิล) adj. คำนวณไม่ได้, เหลือคณานับ., See also: incomputably adv., Syn. uncountable
countless(เคาทฺ'เลส) adj. สุดที่จะนับได้,เหลือคณานับ, Syn. numberless
immeasurableadj. ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้,ไม่มีขอบเขต,นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ., See also: immeasurably adv., Syn. boundless
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
innumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. มากมาย,เหลือคณานับ., See also: innumerousness,innumerability n. innumerably adv., Syn. innumerous
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity
umpteen(อัมพุ'ทีน) adj. เหลือคณานับ,มากมาย
uncounted(อันเคา'ทิด) adj. ไม่ได้นับ,เหลือคณานับ,สุดคณานับ., Syn. countless
untold(อันโทลดฺ') adj. ไม่ได้บอก,ไม่ได้เปิดเผย,ไม่ได้พูดถึง,นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ,เหลือพรรณา
English-Thai: Nontri Dictionary
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ
innumerable(adj) นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
countless (adj.) มากเหลือคณานับ See also: มากเกินกว่าจะนับได้, เหลือคณานับ Syn. innumerable, numberless
lac (n.) จำนวนที่มากมายเหลือคณานับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ !
However, every passing minute of warfare brings countless deaths.อย่างไรก็ตาม ทุกนาทีที่สงครามได้ดำเนินไป นำมาซึ่งความตายเหลือคณานับ
And the collateral... it'll be immense.และผลที่ตามมา... จะเหลือคณานับ
Your deed was too big to be measureความกรุณาของท่านนั้นเหลือคณานับ
There are infinite more. You have to open your mind.มีสิ่งที่คุณไม่รู้อีกเหลือคณานับ คุณต้องเปิดใจให้กว้างไว้
"were too many to count.มันมากมายเหลือคณานับ
Untold power, beyond the control of someone like you.มากเหลือคณานับ เกินกว่าที่คนอย่างแกควบคุมได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือคณานับ
Back to top