ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือกำลัง*, -เหลือกำลัง-

เหลือกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือกำลัง (adv.) beyond one´s capacity See also: beyond one´s strength Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No surprise, with what the shithead's been saying.ก็ปากจัดเหลือกำลังนี่
Help is coming.ความช่วยเหลือกำลังมา
If we have no strength and are caught, our eyes will pierce the enemies.ถ้าเราไม่เหลือกำลังและถูกจับ เราก็จะใช้สายตาทิ่มแทงศัตรู
However, all other forces are intact... and we estimate more than 1,000 enemy casualties.กำลังที่เหลือกำลังปะทะกันอยู่... เราประมาณว่า มีข้าศึก บาดเจ็บล้มตายคาดได้ 1,000 คนเศษ
Help is coming.ความช่วยเหลือกำลังจะมา
The other 2 are currently entering the upper atmosphere.ที่เหลือกำลังขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศชั้นนอก
I don't know how you can live with yourself, but I'm sure that you'll find a way while the rest of us are suffering.ผมไม่รู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะ แต่ผมแน่ใจว่าคุณจะต้องหาวิธีเจอแน่ๆ ในขณะที่พวกเราที่เหลือกำลังทุกข์ทรมาน
I'll go to the station with Jimmy, let everyone know help is coming.ฉันจะกลับไปที่สถานีกับจิมมี่ บอกให้ทุกคนรู้ว่า ทีมช่วยเหลือกำลังมา
Help's on the way.ความช่วยเหลือกำลังมา
I have eight more scheduled, and I think the rest of the ship's avoiding me.และนัดเอาไว้อีกแปดคน และพวกที่เหลือกำลังหลบหน้าฉัน
We got search-and-rescue units coming.หน่วยค้นหาและช่วยเหลือกำลังมา
Now all that's left is their rage.ตอนนี้ วิญญาณที่เหลือกำลังเดือดแค้น
Help is on the way. - Hello? - Help is on the way.ความช่วยเหลือกำลังไป Flavor Flav พูดถูก
Help is on the way, Shannon.ความช่วยเหลือกำลังไปแล้ว แชนน่อน
But help is on the way.แต่การช่วยเหลือกำลังไปถึง
NEWS ANCHOR 13: Critics suggest this leaves our shores unprotected.ได้วิเคราะห์เห็นว่า เราไม่เหลือกำลังป้องกันตัวแล้ว
But if you look at the graph, it shows that the endowments stayed pretty even while the financial aid has been dropping for the past eight years.มันจะแสดงให้เห็นถึงเงินบริจาคที่ยังคงอยู่ดี ในขณะที่เงินทุนช่วยเหลือกำลังลดลง มาตลอดแปดปี
We're sending in the medic now, Chris. Tell Oliver help is on the way.เรากำลังส่งแพทย์เข้าไปเดี๋ยวนี้แล้ว คริส บอกโอลิเวอร์ว่าความช่วยเหลือกำลังมา
You hang in there, Annie. Help is on the way.อดทนรอก่อนนะแอนนี่ ความช่วยเหลือกำลังไปหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือกำลัง
Back to top