ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เส้นเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เส้นเขต*, -เส้นเขต-

เส้นเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นเขต (n.) boundary line See also: borderline
เส้นเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. แนวพรมแดน, เขตแดน
เส้นเขตแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เขตแดน
English-Thai: HOPE Dictionary
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
watershed(วอ'เทอะเชด) n. สันปันน้ำ,บริเวณลุ่มน้ำ,เส้นเขตแบ่ง, Syn. landmark
English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a no-kill shelter outside the city, so if we can get them out of the pound and over the county line, then they're home free.ที่นั้นมีที่หลบภัยพวกมันจะไม่ถูกฆ่า ที่นอกเมืองนี้ ถ้าเราพาพวกมันออกมาจากที่ขังสุนัขจรจัดได้ และพาพวกมันไปถึงเส้นเขตเมือง พวกมันก็จะเป็นอิสระ
They`re 30 miles behind the lines through some of the most heavily fortified territory in Europe.พวกเขาอยู่ถัดจากเส้นเขตแดนไป 30 ไมล์ ในค่ายที่ถูกคุ้มกันแน่นหนาอันดับต้นๆ ในยุโรป
And the sixth one was about here, 30, 40 miles west of the Maginot Line.และจุดที่หก ประมาณ 30,40 ไมล์ทางตะวันตกของเส้นเขตแดน
If you cross the border, you lose your memory all over again.ถ้าคุณข้ามเส้นเขตออกไป คุณจะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดอีกครั้ง
The other rule is you must stay inside the red boundary.และอีกข้อก็คือ ทุกคนต้องอยู่ในเส้นเขตสีแดง
Find them before they cross the town line, pull the car over and arrest the father for drunk driving, then bring the boy to me.หาเขาให้เจอก่อนที่ข้ามเส้นเขตแดนไป ให้หยุดรถเจาและจับกุมตัวพ่อ ข้อหาเมาแล้วขับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เส้นเขต
Back to top