ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย*, -เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย-

เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย
Back to top