ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียสัตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียสัตย์*, -เสียสัตย์-

เสียสัตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียสัตย์ (v.) betray See also: be dishonest Syn. ผิดคำสัตย์, ตระบัดสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't compromise that.ผมจะไม่เสียสัตย์เรื่องนั้น
Is the so-called head can be broken, blood can flowพูดง่ายๆก้อคือเสียชีพอย่าเสียสัตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียสัตย์
Back to top