ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสาเขื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสาเขื่อน*, -เสาเขื่อน-

เสาเขื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสาเขื่อน (n.) rafter See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves Syn. ไม้ยึดเสาเรือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสาเขื่อน
Back to top