ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสาวคนธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสาวคนธ์*, -เสาวคนธ์-

เสาวคนธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสาวคนธ์ (n.) perfume See also: fragrance, aroma Syn. ของหอม, เครื่องหอม, เสาวคันธ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสาวคนธ์
Back to top