ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสมอฟ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสมอฟ้า*, -เสมอฟ้า-

เสมอฟ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสมอฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เฉียดฟ้า
เสมอฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เฉียดฟ้า
เสมอฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เฉียดฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสมอฟ้า
Back to top