ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสมหะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสมหะ*, -เสมหะ-

เสมหะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสมหะ (n.) phlegm See also: mucus Syn. เสลด
English-Thai: HOPE Dictionary
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
amygdalin(อะมิก' ดะเลท) adj. ผงรสขมที่ใช้เป็นยาขับเสมหะ (an expectorant)
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
emetin(เอม'มิทีน) n. ยาแก้บิด และเป็นยาขับเสมหะ
emetine(เอม'มิทีน) n. ยาแก้บิด และเป็นยาขับเสมหะ
expectoratev. ขับเสมหะ,ถ่มน้ำลาย., See also: expectorator n.
guaiacol(ไกว'อะคอล) n. ของเหลวที่เป็นยาขับเสมหะและยาชา เฉพาะแห่ง
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy
sputum(สพิว'ทัม) n., เสลด,เสมหะ,น้ำลายที่ถ่มออก pl. sputa, Syn. spittle
English-Thai: Nontri Dictionary
mucus(n) เมือก,น้ำมูก,เสมหะ 
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
pituitary(adj) ที่ขับน้ำเมือกออกมา,ที่ขับเสมหะ
spittle(n) เสลด,น้ำลาย,เสมหะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rusty sputumเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sputum, rustyเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectoral๑. -หน้าอก๒. -ทรวงอก, -อก [มีความหมายเหมือนกับ thoracal; thoracic]๓. -เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ mammary]๔. ยาขับเสมหะ [มีความหมายเหมือนกับ expectorant ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegm; sputumสิ่งขาก, เสมหะ, เสลด [มีความหมายเหมือนกับ expectoration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmatic๑. -เสมหะมาก๒. ซึมเซื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caseousเสมหะที่มีลักษณะขุ่น,ขุ่น [การแพทย์]
Sputumเสมหะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
phlegm (n.) เสมหะ See also: เสลด
sputum (n.) เสมหะ
expectorate (vi.) ขากเสมหะ See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย Syn. cough up, spit out
expectorate (vt.) ขากเสมหะ See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย Syn. cough up, spit out
hock a luggie (sl.) ขากเสมหะ See also: ขากเสลด
loose (adj.) มาพร้อมกับเสมหะ
phlegmy (adj.) ซึ่งมีเสมหะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the mucus that binds us.เสมหะนี้... ...เชื่อมสัมพันธ์เรา
I can't. I don't have a mucous gland.ผมทำไม่ได้ ผมไม่มีต่อมเสมหะ
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง
I need to suction out your throat before we reintubate.ฉันต้องการให้ดูดเสมหะที่หลอดลม ก่อนเรา่reintubate
Imagine starting all over again with diapers and bottles and spit up.คิดดูสิ ต้องมาเริ่มใหม่กันทั้งหมด กับผ้าอ้อม ขวดนม แล้วก็พวกเสมหะ
There's nothing wrong with his ears, but he's got blood in his sputum.หุเขาไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ดันพบว่ามีเลือดอยู่ในเสมหะเขาแทน
If you use some jookcho, it helps in coughing up phlegm, but if you use too strong a potion, it will be poison.ถ้าเจ้าใช้จุกโชเพื่อป้องกันไม่ให้ศพเน่า มันจะทำให้ไอแบบมีเสมหะ แต่ถ้าเจ้าใช้แรงจนเกินไป มันก็จะกลายเป็นพิษได้
First, no milk-- makes you too phlegmy.หนึ่ง ห้ามดื่มนมเพราะจะทำให้เธอเกิดเสมหะ
For a wet cough, I'd suggest eucalyptus.ถ้าไอแบบมีเสมหะ ฉันแนะนำเป็นยูคาลิปตัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสมหะ
Back to top