ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เล่นเพื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เล่นเพื่อน*, -เล่นเพื่อน-

เล่นเพื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่นเพื่อน (v.) commit lesbianism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not playing the odds, friend.คุณไม่เล่นเพื่อนที่เหลือ
Then I'm willing to play for youงั้นฉันจะเล่นเพื่อนาย
It's time to quit the pen pal routine.ถึงเวลาหยุดเล่นเพื่อนทางจดหมายซ้ำซากนี่แล้ว
That's cute, but I like to give my friends... nicknames.น่ารักดี แต่ฉันชอบ ให้ชื่อเล่นเพื่อนของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เล่นเพื่อน
Back to top