ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลินเล่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลินเล่อ*, -เลินเล่อ-

เลินเล่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลินเล่อ (v.) be careless See also: be heedless, be negligent Syn. ประมาท, สะเพร่า, เผอเรอ
เลินเล่อ (adj.) careless See also: heedless, negligent Syn. ประมาท, สะเพร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
harebrainedadj. เลินเล่อ,ประมาท., See also: harebrainedness n., Syn. hairbrained.
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness)
inadvertent(อินอัดเวอ' เทินทฺ) adj. ขาดความสนใจ, ไม่ตั้งใจ, เลินเล่อ, ประมาท., See also: inadvertently adv., Syn. accidental
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent ###A. cautious, wary
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
indiscreet(อินดิสคริท') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ., See also: indiscreetly adv. indiscreetness n., Syn. rash,unwise
indiscretion(อินดิสเครซ'เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง,ความเลินเล่อ,ความประมาท, See also: indiscretionary adj., Syn. impropriety
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระวัง,โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
sloven(สลัฟ'เวิน) n. คนที่ไม่เอาไหน,คนสะเพร่า,คนที่ประมาทเลินเล่อ,คนที่สกปรก,คนที่ไม่เห็นระเบียบ., Syn. slob,slattern,drab
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ
incautious(adj) ไม่รอบคอบ,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ประมาท
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย
unwary(adj) ไม่ระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reckless drivingการขับรถโดยประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
neglect (vt.) พลาด (เพราะประมาทหรือเลินเล่อ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could screw everything else up for the rest of my life and I'd still be... untouchable.ผมคงจะเลินเล่อไปได้จนตลอดชีวิตนั่นแหละ และก็ไม่มีใครแตะต้องได้
Meg, honey, can you pass the fired-my-ass-for-negligence?เม็ก ลูกรัก หยิบ โดน-ไล่-เพราะ-เลินเล่อ ให้พ่อหน่อย
Well, I guess I've been a little bit careless, not concentrating.เอ่อ ผมรู้ตัวว่าออกจะเลินเล่ออยู่บ้าง ที่ไม่รอบครอบ
"Like you dropped the ball"?เหมือนกับแกประมาทเลินเล่อ"งั้นเหรอ
When have you ever not dropped the ball, Jesse?มีด้วยเหรอที่คนอย่างนาย ไม่เคยประมาทเลินเล่อ เจสซี่
And since you rather carelessly rented the storage unit under your own name,และเนื่องจากคุณเลินเล่อ ไปเช่าโกดังเก็บของ ในชื่อของคุณ
Considering your carelessness almost killed my daughter.ถ้าดูจากการที่คุณเลินเล่อจนเกือบฆ่าลูกสาวฉัน
I wanted to say that she didn't come to that decision lightly.ฉันอยากพูดว่านั้น เธอไม่ได้ ตัดสินใจอย่างเลินเล่อ
I got my own butterflies that need crushing.ผมมีความประมาท เลินเล่อส่วนหนึ่ง ที่ต้องการแ้ก้ไข
Well, he's sort of under arrest for reckless endangerment and making a false report.ก็ดี เขาถูกจับกุม ข้อหาประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น และเจตนาหลอกลวง
Not as funny as... speeding, reckless endangerment, obstruction of justice...ไม่ใช่เรื่องตลกเท่ากับ... ขับรถซิ่ง ประมาทเลินเล่อเหมือนช้างตกมัน ฝ่าฝืนกฏหมาย...
And then I watch her get careless.และจากนั้นผมจะได้เห็นความประมาทเลินเล่อของเธอ
He's not gonna have an affair. It's too sloppy.เขาไม่มีชู้หรอก มันเลินเล่อเกินไป
Such a selfish, inconsiderate, conniving, you.เธอมันเห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจคนอื่น เลินเล่อ
You're maxed out on putting humans out of bounds.นายเลินเล่อ แล้วให้อภิสิทธิ์พวกมนุษญ์เกินควร
He's become increasingly incautious.เขากลับทำตัวยิ่งหนักกว่าเดิม ประมาทเลินเล่อ
I want to be a jerk, but I can't if there's something on my conscience.ฉันอาจมีชีวิตอยู่แบบประมาทเลินเล่อ แต่ถ้าต้องอยู่ด้วยความรู้สึกผิด ฉันรับไม่ได้
We compare the negligence of each. The factory wants compensation.เราเทียบแล้วว่าแต่ละฝ่ายก็ประมาทเลินเล่อ โรงงานต้องการค่าชดเชย
Yeah, well, you don't become head of HR by being sloppy.คนที่เลินเล่อ เป็นหัวหน้า HR ไม่ได้แน่
A clumsy set of fingerprints left by one of QA's technicians.ลายนิ้วมือที่เลินเล่อ ถูกทิ้งเอาไว้โดยนักเทคนิคจากฝ่ายประกันคุณภาพ
I mean, you might could think I'm trouble, when I handed it to you it was all there.แกอาจคิดว่าฉันเลินเล่อ แต่ตอนฉันยื่นให้ มันก็ครบนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลินเล่อ
Back to top