ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เละไม่เป็นท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เละไม่เป็นท่า*, -เละไม่เป็นท่า-

เละไม่เป็นท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เละไม่เป็นท่า (v.) disorder See also: disarrange
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our dinner got ruined. I figured I could maybe go down to the store and pick up some things.อาหารค่ำเราเละไม่เป็นท่า ผมเลยคิดว่าจะ
All my plans went to crap.แผนของผมเละไม่เป็นท่า
Look at us. We're a mess.- ดูสารรูปพวกเราสิ เราเละไม่เป็นท่า
She was wrecked! It was pure lunacy, it was...เธอเละไม่เป็นท่า เพ้อคลั่งชัดๆ
I gave you your shot, you shit the bedให้ลองของแล้ว เละไม่เป็นท่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เละไม่เป็นท่า
Back to top