ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลอะเทอะเปรอะเปื้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลอะเทอะเปรอะเปื้อน*, -เลอะเทอะเปรอะเปื้อน-

เลอะเทอะเปรอะเปื้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะ Ops. สะอาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลอะเทอะเปรอะเปื้อน
Back to top