ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เร่ร่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เร่ร่าย*, -เร่ร่าย-

เร่ร่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เร่ร่าย (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เร่ร่าย
Back to top