ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องโศกเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องโศกเศร้า*, -เรื่องโศกเศร้า-

เรื่องโศกเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องโศกเศร้า (n.) tragedy Syn. เรื่องเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first time it was a tragedy; the second time it was a farce.ครั้งแรกจะเป็นเรื่องโศกเศร้า ครั้งที่สองมันจะถูกปรุงแต่งเรื่อง
This is the sketch of Andre based on what the methodist grief counselor said.นี่คือภาพวาดของแอนเดร ตามที่ ผู้นำที่ปรึกษา เรื่องโศกเศร้าบอกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องโศกเศร้า
Back to top