ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรือนแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรือนแถว*, -เรือนแถว-

เรือนแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือนแถว (n.) row house Syn. ตึกแถว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, some animal killed a local citizen, so we're out here tonight making sure these streets are safe for all you fine honeys out there, all right?มีสัตว์บางตัวฆ่าพลเรือนแถวนี้ เพราะงั้นคืนนี้เราเลยออกมา เพื่อให้แน่ใจว่าถนนแถวนี้ปลอดภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรือนแถว
Back to top