ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริ่มยืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริ่มยืน*, -เริ่มยืน-

เริ่มยืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริ่มยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. สอนยืน, หัดยืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is President Howard Lewis, proceed with authentication.นี่ประธานาธิบดี โอเวิร์ด เลวิส เริ่มยืนยันรหัส ครับ ท่านประธานาธิบดี
We've got to stop running and start taking a stand.เราต้องหยุดที่จะเอาแต่หนี และเริ่มยืนหยัดที่จะสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริ่มยืน
Back to top