ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมืองหน้าด่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมืองหน้าด่าน*, -เมืองหน้าด่าน-

เมืองหน้าด่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมืองหน้าด่าน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองชายแดน
English-Thai: Nontri Dictionary
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมืองหน้าด่าน
Back to top