ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมืองร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมืองร้อน*, -เมืองร้อน-

เมืองร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมืองร้อน (n.) tropical country
English-Thai: HOPE Dictionary
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
tropical(adj) ทางเขตร้อน,ของเมืองร้อน,ในเมืองร้อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tropical plant (n.) พืชเมืองร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doesn't it seem like she's got an endless supply of tropical fruit?แมรี่แอนน์นี่เหมือนเป็นท่าเรือ รับผลไม้เมืองร้อนเลยนะ
That's nice-- the land of tropical martinis and string bikinis.ดีนี่ ดินแดนแห่งมาร์ตินี่เมืองร้อน กับบิกีนีตัวจิ๋ว
All the way from the lovely tropical island of Bali, courtesy of our friends at the State Department, say hello to Andrew Pike.มาไกลจากเกาะเมืองร้อนแสนสวย แห่งบาหลี อภินันทนาการจากเพื่อนเรา ที่กระทรวงการต่างประเทศ ทักทายแอนดริว ไพค์ สิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมืองร้อน
Back to top