ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมืองชายแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมืองชายแดน*, -เมืองชายแดน-

เมืองชายแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมืองชายแดน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองหน้าด่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมืองชายแดน
Back to top