ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมียหลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมียหลวง*, -เมียหลวง-

เมียหลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมียหลวง (n.) wife See also: man´s first wife
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It goes wife, mistress, dog.เริ่มจาก เมียหลวง เมียน้อย แล้วก็หมา
Mrs. Guggenheim is at home with the children, of course.เมียหลวงอยู่บ้านกับลูกๆ
You are a daughter of a First Wife.ลูกเป็นลูกสาวของเมียหลวง
So, on that day, Wu Tsing promised to revere my mother as if she had been First Wife, his only wife.ในวันนั้น วูชิงสัญญาที่จะเคารพแม่ของแม่... ให้ราวกับว่าเธอเป็นเมียหลวง เมียคนเดียวของเขา
I'll legally adopt him and raise him with wife's childrenผมจะรับเลี้ยงเขาเหมือนลูกเมียหลวง
I call it the Ex-Wife.ร้ายจนได้สมญาเมียหลวง
I got something special for this guy. I'm gonna bust his bunker with the Ex-Wife. With the what?มีเมนูพิเศษให้หมอนี่ เดี๋ยวจะถล่มมันด้วยเมียหลวง
I went home, I told Buddy that if he wantedo keep me around, he had to ditch the old lady and give yours truly the top job.ฉันบอกบัดดี้ว่า ถ้าอยากให้ฉันอยู่ เขาต้องทิ้งยัยแก่ ให้ฉันเป็นเมียหลวง
Was it the gripping tale of teen incest or just the general fine quality of the prose?ชอบที่เนื้อเรื่องเมียหลวง เมียน้อย หรือชอบที่ภาษาสละสลวย
I refuse to be retired like a fat first wife.ฉันปฏิเสธที่จะถูกปลด อย่างเมียหลวงที่อ้วนฉุ
Well, at an Upper East Side event, we just call them first wives.แบบนี้แถวอัพเปอร์อีสต์ เค้าเรียกว่าพวกเมียหลวง
Between my mistress and my wife?ระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมียหลวง
Back to top