ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมียรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมียรัก*, -เมียรัก-

เมียรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมียรัก (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart
เมียรัก (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Acrisius grew mad with rage.เขาได้สั่งประหารชีวิตเมียรักของตน พร้อมด้วยลูกที่เกิดจากซุสด้วย
Oh, my sweet wife.{\cHFFFFFF}โอ เมียรัก
She would have made me a very agreeable wife.เธอคงเป็นเมียรักคู่ชีวิตผมได้
Hell, nigger, I don't need nobody to tell me my wife loves me.ให้ตายเถอะ ฉันไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเมียรักฉันนะ
Well, keep it to yourself, wife.งั้นไม่ต้องบอกข้าหรอก เมียรัก
A rustic cabin... my latest kill roasting on the fire... adorable children running around us as my love... rubs my tired feet.กระท่อมสุขสันต์ สัตว์ที่ข้าล่ามาได้ย่างไฟ ลูกๆ น่ารักวิ่งรอบตัวเรา ขณะเมียรัก...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมียรัก
Back to top