ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมินหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมินหน้า*, -เมินหน้า-

เมินหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมินหน้า (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, หันหน้าหนี, ไม่สนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just turned around and I just kept walkin'...ฉันเมินหน้าหนีแล้วก็เดินต่อไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมินหน้า
Back to top