ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมนูอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมนูอาหาร*, -เมนูอาหาร-

เมนูอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมนูอาหาร (n.) menu See also: bill of fare, list of food Syn. เมนู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Working on the menu for the event that bree and i are catering.จัดการเกี่ยวกับเมนูอาหารที่แม่กับบรีทำร่วมกันอยู่น่ะ
Okay, please examine your personalized menus.เอาล่ะ ดูเมนูอาหารประจำตัว
Looks like a chinese takeout menu.ที่ดูเหมือนเมนูอาหารจีน
That's the new breakfast menu.นั่นเป็นเมนูอาหารเช้าแบบใหม่
Menu items mostly.ส่วนใหญ่ก็พวกเมนูอาหาร
It was listed under "seafood."เพราะมันอยู่ในเมนูอาหารทะเลไง
If there's ever a time to break your diet--นายอาจต้องยอมเปลี่ยนเมนูอาหาร
Yeah, lunch and dinner.ชื่อเมนูอาหารเที่ยงกับอาหารเย็นสินะ
Your mother was up all last night preparing the menu.แม่ของลูกไม่ได้นอนทั้งคืน เพราะเตรียมเมนูอาหาร
I was hunting down your menus and the photo popped up,ฉันกำลังไล่หาเมนูอาหารของคุณอยู่ แล้วรูปถ่ายมันก็เด้งขึ้นมาเอง
Those guys better be up there because we're officially putting ass crack on the menu.คนพวกนั้นควรมาอยู่นี่ก็เพราะ คุณเอาร่องก้นเป็นเมนูอาหาร
What do you think about adding traditional food and drinks to the Western restaurant's menu?เพิ่มอาหารแบบดั้งเดิมในเมนูอาหารของทางตะวันตก
And our menu, prepared by chef April Bloomfield, takes its inspiration from that theme.และเมนูอาหารของเราจัดเตรียม โดย เอพิล บลูมฟริลด์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบงานคืนนี้
Ha, that's like a recipe for lunch!ฮ่า มันเหมือนเมนูอาหารเที่ยง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมนูอาหาร
Back to top