ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมฆี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมฆี*, -เมฆี-

เมฆี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมฆี (n.) cloud Syn. เมฆินทร์, เมฆา, เมฆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมฆี
Back to top