ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมฆินทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมฆินทร์*, -เมฆินทร์-

เมฆินทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมฆินทร์ (n.) cloud Syn. เมฆี, เมฆา, เมฆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. He's just makin' it look good.ใช่ เขาเป็นเพียง เมฆินทร์ 'มันดูดี
Watchin' him is makin' me thirsty. Anybody else want somethin' to drink?เขาก็คือเมฆินทร์' ฉันกระหายน้ำ ใครต้องการ บางสิ่ง 'ที่จะดื่ม?
You guys makin' dinner?คุณผู้ชายเย็นเมฆินทร์ '?
Baby, your creepy doll is makin' my dick scared.เด็กตุ๊กตาน่าขนลุกของคุณเมฆินทร์ 'กระเจี๊ยวของฉันกลัว
You're just not makin' it easy.คุณเพียงแค่ไม่เมฆินทร์ 'มันง่าย
Whenaretheygonna stopmakin'scarymovies withoutthewayans?เมื่อพวกเขาจะมาหยุดเมฆินทร์ 'ภาพยนตร์ที่น่ากลัวโดยไม่มีแยนส์หรือไม่
Baby, you're makin' my toes do this.เด็กคุณเมฆินทร์ 'เท้าของฉันทำเช่นนี้
You're makin' my toes do this.คุณเมฆินทร์ 'เท้าของฉันทำเช่นนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมฆินทร์
Back to top