ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมฆคลุ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมฆคลุ้ม*, -เมฆคลุ้ม-

เมฆคลุ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมฆคลุ้ม (n.) cloudy Syn. เมฆมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมฆคลุ้ม
Back to top