ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนเกลอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนเกลอ*, -เพื่อนเกลอ-

เพื่อนเกลอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนเกลอ (n.) buddy See also: intimate friend, close friend, comrade Syn. เพื่อนคู่หู, เพื่อนสนิท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* Old chum * Boring!- ฉันจะอาเจียน * เพื่อนเกลอ *
♪ Oh, my friend, you haven't changedเพื่อนเกลอ เธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลย
How we doing, Klitzy?เป็นงัยบ้างคลิทซี่เพื่อนเกลอ
You old love machine.เจ้าเพื่อนเกลอ เก่าแก่.
UH, "WHAT'S THE DILLYO?"เออ "สบายดีมั้ย เพื่อนเกลอ"
So, my friend, you are free and clear.งั้นเพื่อนเกลอ คุณเป็นอิสระและพ้นมลทินแล้ว
Thanks a lot, Amigo.ขอบคุณชิบหาย ไอ้เพื่อนเกลอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนเกลอ
Back to top