ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพริศพริ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพริศพริ้ง*, -เพริศพริ้ง-

เพริศพริ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพริศพริ้ง (adj.) beautiful Syn. พริ้งเพริศ, เพิศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพริศพริ้ง
Back to top